+371 6784 3771 buvkon@latnet.lv

SIA "Rolis" izsaka cerību, ka izveidojusies abpusēji veiksmīgā sadarbība tiks turpināta nākamajos projektos, kā arī iesakām citiem uzņēmumiem izmantot šī uzņēmuma sniegtos projektu vadības un būvuzraudzības pakalpojumus.

Skatīt atsauksmes failu


Sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" vērtējam ļoti augstu, īpaši akcentējot SIA "Būvkonsultants" speciālistu profesionalitati un spēju operatīvi rast racionālus risinājumus problēmsituāciju risināšanā projekta īstenošanas gaitā.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" neatlaidīgā un profesionālā darba rezultātā tika panākts, ka AS DNB bankas jaunā biroju ēka iz izbūvēta atbilstoši būvnormatīviem un augstā kvalitātē.

Skatīt atsauksmes failu


SIA "Būvkonsultants" pakalpojumus veic profesionali, termiņos un atbilstoši Pasūtītāja noradījumiem.

Skatīt atsauksmes failu


Projekta tapšanas laikā saskārāmies ar augstas savas specialitātes profesionāļiem, kuru ieteikumi un ierosinājumi projektēšanas gaitā ļāva pielietot šim projektam optimālus un ekonomiski pamatotus tehniskos risinajumus un mums kā klientiem pieņemami, jo papildināja sākotnēji iecerēto projekta kvalitāti.

Skatīt atsauksmes failu


Būvniecības laikā SIA "Būvkonsultants" ir pierādījis sevi kā atbildīgu, uzticamu un profesionālu sadarbības partneri, kuru sniegtie pakalpojumi ir kvalitatīvi un savlaicīgi.

Skatīt atsauksmes failu


Plānotie pasākumi tika veikti kvalitatīvi, augstā profesionālā un tehniskā līmenī atbilstoši klienta prasībam.
Mēs esam gandarīti par sadarbību ar SIA "Būvkonsultants" un pie atbilstošiem apstākļiem būtu gandarīti turpināt sadarbību.

Skatīt atsauksmes failu


Visus darbus SIA "Būvkonsultants" veica atbildīgi, profesionāli un kvalitatīvi, atbilstoši līguma nosacījumiem.

Skatīt atsauksmes failu


Visā projekta būvniecības laikā izjutām atbalstu no SIA "Būvkonsultants" puses, jautājumi tika risināti profesionāli un ievērojot pasūtītāja intereses. Vēlamies pateikties par sadarbību un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību nākotnē.

Skatīt atsauksmes failu


Ar gandarījumu jāatzīmē SIA "Būvkonsultants" lielo pieredzi starptautisku pārrunu organizēšanā, sadarbības ar ārzemju arhitektiem un konsultantiem veicināšanā un priekšizpētes darbu veikšanā.

Skatīt atsauksmes failu