Laika gaitā ir gūta pārliecība par to, ka viens no nozīmīgākajiem aspektiem veiksmīgai un kvalitatīvai projekta attīstībai ir sagatavošanās posms pirms projekta realizācijas jeb priekšizpētes posms. Priekšizpēte pasūtītājam sniedz analizētu informāciju par projekta turpmākas attīstīšanas iespējām un riskiem, ar ko var nākties saskarties projektēšanas, būvniecības vai ekspluatācijas laikā.

Nodrošinām priekšizpētes pakalpojumus, lai Pasūtītājs pārliecinātos par savas idejas attīstīšanas iespējām, saņemot pamatotu informāciju ziņojuma formā. Priekšizpētes ziņojumu sastādīšanai SIA "Būvkonsultants" veic sekojošus uzdevumus:

Zemes gabala izpēte - balstoties uz Pasūtītāja iesniegto informāciju par plānoto apbūvi (skice vai iecere), tiek veikta esošās situācijas apskate un foto fiksāža, kā arī, lai pārliecinātos par grunts nestspēju, tiek izpētīts grunts sastāvs;

Inženierkomunikāciju apzināšana - esošo inženiertīklu izpēte, tehnisko noteikumu pieprasīšana no valsts un pašvaldību institūcijām par iespējamiem inženiertīklu pieslēgumiem un pieejamām jaudām esošajā teritorijā;

Provizoriskā budžeta sastādīšana - atbilstoši būves apjomiem tiek sastādīts būves attīstības budžets projektēšanas un būvniecības posmos;

Apbūves noteikumu izpēte - plānotās būves atbilstības pārbaude pašvaldības teritorijas apbūves noteikumiem (atļautais būves augstums un stāvu skaits, apbūves intensitāte, blīvums), teritorijas vēsturiskā un plānotā apbūve, teritorijas pieejamība un satiksme;

Attīstības iespējamo risku analīze - apkopojot datus no priekšizpētes ziņojuma, tiek sastādīts risku reģistrs, lai Pasūtītājs jau pirms projekta tālākas attīstības tiktu informēts par iespējamiem riskiem, grūtībām būves realizācijas posmā un varētu pieņemt pamatotu lēmumu par tālāko darbību.